close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI I STAŻE

 •  

  Konsulat Generalny RP w Kolonii informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dn. 30 maja 2011 r. istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyki studenckiej, absolwenckiej oraz wolontariatu.

   

  Wymagane dokumenty:

   

   

  • Zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni, zgodne ze wzorem zawartym w formularzu aplikacyjnym;
  • Formularz aplikacyjny
  • Ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk
  • Oryginał oświadczenia o niekaralności
  • Zdjęcie formatu paszportowego w formie elektronicznej;
  • List rekomendacyjny od promotora, dziekana lub rektora szkoły, albo osób działających z ich upoważnienia;
  • List motywacyjny, skierowany do kierownika placówki oraz CV
  • Dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC, itp.

  Kompletne zgłoszenia na odpowiednich formularzach aplikacyjnych, należy przesyłać najpóźniej na 60 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem.

   

  Praktyka jest nieodpłatna. Placówka nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w trakcie trwania praktyki. Termin odbycia praktyki ustalany jest każdorazowo pomiędzy placówką a kandydatem.

   

  Więcej informacji na temat praktyk i stażów znaleźć można na zakładce praktyki, wolontariat i staż strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Kontakt:

  Tel. +49 221 93 73 00

  kolonia.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: