close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

  Uzyskiwanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności)

   

  Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności.

   

  • W celu uzyskania informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), osoby zainteresowane mogą to zrobić:

  - osobiście, w jednym z Punktów Informacyjnych KRK (wykaz Punktów Informacyjnych KRK znajduje się na stronie www.ms.gov.pl w zakładce Rejestry i Ewidencje -> Krajowy Rejestr Karny) albo w Biurze Informacyjnym KRK przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, bądź upoważniając osobę trzecią, która zgłosi się do Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura z pisemnym pełnomocnictwem oraz wypełnionym i podpisanym zapytaniem/wnioskiem. 

  -drogą elektroniczną, za pośrednictwem eKRK – w celu skorzystania z e-KRK należy posiadać bezpieczny podpis weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP. Za udzielenie informacji poprzez system eKRK pobierana jest opłata
  w wysokości 20 zł- za zapytanie.

  -pocztą, podpisany i opłacony formularz wraz z dowodem wpłaty należy przesłać pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura Informacyjnym KRK przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. W tym celu należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości formularz „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”/”zapytanie o udzielenie informacji
  o podmiocie zbiorowym” oraz uiścić opłatę.  Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak
  i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej wynosi 30 zł. Czas oczekiwana na zaświadczenie wynosi do 4 tygodni.

  Opłatę za zaświadczenie można uiścić:

  - przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (numer konta poniżej*),

  - w formie znaku opłaty sądowej, zakupionego np. w najbliższym sądzie

  - gotówką w kasie dowolnego sądu.

  W tytule przelewu należy wskazać datę wystawienia oraz imię i nazwisko osoby albo nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru. Do zapytania/wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności.  

  Zaświadczenie wydawane jest tylko w języku polskim.

  Apostille może zostać wydane TYLKO w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. 

  ***

  Ponadto informujemy, że na podstawie decyzji ramowej Rady Europejskiej 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz.U.UE.L.nr 93 z dnia 07.04.2009), obywatele polscy mogą zwrócić się z wnioskiem o wypis z rejestru karnego w innym państwie członkowskim UE (na terytorium, którego mieszka lub mieszkał). Wypis uzyskany w rejestrze państwa członkowskiego zawiera zarówno informację z rejestru państwa, w którym został złożony wniosek, jak i informacje przekazane z Krajowego Rejestru Karnego. Obywatele polscy mieszkający w Republice Federalnej Niemiec mogą złożyć wniosek w Biurze Meldunkowym (Einwohnermeldeamt) lub Biurze Spraw Obywatelskich (Bürgeramt) odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Opłata administracyjna wynosi 13 EUR w przypadku niemieckiego zaświadczenia o niekaralności (Führungszeugnis) i 17 EUR w przypadku europejskiego zaświadczenia o niekaralności (Europäisches Führungszeugnis), a czas oczekiwania na otrzymanie dokumentu wynosi około 2 do 3 tygodni. Niemieckie i europejskie zaświadczenie o niekaralności są dokumentami mającymi taką samą moc prawną jak zaświadczenie wydane przez polski urząd.

   

  Szczegółowe informacje na temat sposobów uzyskania zaświadczenia dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny

   

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 580)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: