close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA PASZPORTOWA

 •  

  Informacje ogólne

   

  Wydawanie paszportów reguluje Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143 poz. 1027 z 10.08.2006 r. z póź. zm.)

  1. Osoba przygotowująca się do wizyty w konsulacie (w celu złożenia wniosku paszportowego) powinna przed udaniem się do konsulatu wypełnić wniosek paszportowy.  Odbiór paszportu następuje osobiście. Osoba ubiegająca się o dokument paszportowy przekazuje przed jego odbiorem organowi paszportowemu, w którym został złożony wniosek dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy w celu jego anulowania.
  2. Paszporty biometryczne, drukowane są w Polsce - zgodnie z wymogami UE zawierają dane biometryczne w postaci cyfrowego zapisu odcisków palców oraz wizerunku twarzy posiadacza paszportu. NALEŻY ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O NOWY DOKUMENT. Okres oczekiwania na paszport biometryczny wynosi ok. 5-8 tygodni. Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi zwykle od 1 do 10 dni roboczych.
    
  3. Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, za granicą – konsula. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany (art. 36. 2 ustawy). Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana (we własnym interesie) do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Wynika to z faktu, że utracony paszport/dowód osobisty często służy do popełnienia przestępstwa.
    
  4. Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego istnieje w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym. Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych osobowych albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska. Dokument paszportowy traci ważność po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa powyżej, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
   Osoby zamierzające złożyć wniosek paszportowy w Konsulacie Generalnym muszą wcześniej dokonać rezerwacji terminu wizyty na portalu: https://secure.e-konsulat.gov.pl/Informacyjne/Placowka.aspx?IDPlacowki=109

  Paszport biometryczny (10-letni i 5-letni)

  • Paszport biometryczny jest dokumentem podróży zawierającym dane biometryczne (elektronicznie zapisaną fotografię i odciski palców) i wydawany jest na okres 10 lat (osobom powyżej 13-tego roku życia) i  na 5 lat (dzieciom do lat 13-tu).

  Dokumenty niezbędne do wydania PASZPORTU:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu.  

  Wniosek musi być wypełniony czytelnym pismem naśladującym druk i podpisany przez osobę ubiegające się o wydanie paszportu w obecności pracownika konsulatu.

  Do wypełnionego wniosku paszportowego załącza się jedną kolorową fotografię biometryczną o wymiarach ok. 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Wzory prawidłowych fotografii: https://mswia.gov.pl/download/1/23369/20150216instrukcjawykonywaniazdjec.pdf

  1. Posiadany polski dokument paszportowy do wglądu, a w razie jego braku ważny polski dowód osobisty. Dokument paszportowy pozostanie w posiadaniu właściciela. Ponowne jego okazanie do wglądu będzie potrzebne - celem anulowania - przy odbiorze nowego paszportu. W przypadku utraty paszportu lub jego zniszczenia należy złożyć odpowiednie oświadczenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane w przedkładanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych konsulowi ewidencjach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby wnioskującej o dokument paszportowy, lub posiadany polski dokument tożsamości jest długo nieważny konsul może żądać przedłożenia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie tej osoby.

  DODATKOWE DOKUMENTY KONIECZNE W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH:

  Uwaga: zagraniczne akty stanu cywilnego nie są przyjmowane: podlegają przed wydaniem paszportu umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. 

  1. W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
  2. W przypadku wnioskowania o pierwszy paszport należy przedłożyć oryginał polskiego odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa.
  3. Każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa z adnotacją o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa. W każdym innym wypadku zmiany danych osobowych: aktualny odpis polskiego aktu urodzenia.
  4. Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych.
  5. Do wydania paszportu dla osoby małoletniej niezbędna jest zgoda obojga rodziców. Zgodę rodzice wyrażają na wniosku paszportowym przy jego składaniu. Gdy jedno z rodziców nie może przybyć może wyrazić taką zgodę (zgodę a nie upoważnienie dla drugiego rodzica !) na piśmie przed notariuszem lub polskim organem paszportowym. Oryginał zgody musi mieć przy sobie drugie z rodziców. W przypadku gdy jedno z rodziców nie chce wyrazić zgody, lub miejsce pobytu rodzica jest nieznane, konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego w formie wyroku. Zgoda ojca nie jest potrzebna, jeśli nastąpiło sądowe ustalenie ojcostwa przed dniem 14.06.2009 i sąd nie przyznał władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym ojcostwo. Od dnia 14.06.2009 ojciec uzyskuje władzę rodzicielską zawsze o ile sąd mu jej nie ograniczy, zawiesi lub pozbawi.

  Paszport tymczasowy wydaje się:


  1)     obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej (paszport tymczasowy w tym przypadku wydaje się na 12 miesięcy);
  2)     obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  3)     obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
  4)     obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  5)     obywatelom polskim, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.
  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania (decyzję podejmuje konsul).
   

  Dokumenty paszportowe wydawane dzieciom (do ukończenia lat 18):

   Dzieci oraz osoby małoletnie mogą otrzymać następujące dokumenty paszportowe:

   Dzieciom do lat 13:

  • wydawane są paszporty z okresem ważności 5 lat, jeżeli dziecku nadano już nr ewidencyjny PESEL lub gdy przedłożony zostanie odpis polskiego aktu urodzenia i nadany zostanie przez konsula - na wniosek rodziców - numer ewidencyjny PESEL,
  • paszporty tymczasowe z ważnością na 1 rok – dotyczy to tylko pierwszego paszportu tymczasowego dla dziecka urodzonego w Niemczech, który może być wydany na podstawie niemieckiego aktu urodzenia i bez numeru ewidencyjnego PESEL.

  Małoletnim po ukończeniu 13 roku życia wydaje się paszporty biometryczne ważne 10 lat

  Dokumenty wymagane do wydania dokumentu paszportowego osobie małoletniej:

  • wniosek, zdjęcie, dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (np. stary paszport),  w zależności od potrzeby -  odpis polskiego aktu urodzenia dziecka, odpis polskiego aktu małżeństwa rodziców.

  Wniosek powinien być złożony osobiście przez oboje rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.  Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym. W momencie składania oświadczenia powinni przedłożyć ważne dokumenty tożsamości - w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty; jeśli drugie z rodziców jest cudzoziemcem: w przypadku obywateli Niemiec - paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport.

  Przy składaniu wniosku o każdy paszport obecność dziecka nie jest wymagana, jeżeli nie ukończyło ono 5 lat. We wszystkich pozostałych przypadkach obecność małoletniego jest obowiązkowa. Odbioru dokumentu paszportowego osoby małoletniej może dokonać jedno z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów (art. 15.1.).

   

  Zgodę na wydanie paszportu wyraża się:

  • osobiście przed konsulem,
  • w przypadku niemożności przybycia jednego z rodziców lub opiekunów do konsulatu zgoda nieobecnego rodzica może by wyrażona na piśmie, poświadczona przez notariusza lub polski organ paszportowy,
  • gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje jednemu z rodziców wystarcza zgoda drugiego z rodziców (należy mieć przy sobie oryginał wyroku sądu),
  • w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców należy przedstawić orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę na wydanie dokumentu paszportowego.
  • Zgoda może być w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Upoważnienie dla drugiego rodzica do załatwienia sprawy paszportowej jest nieważne.

  Opłaty konsularne

   Zasady pobierania przez konsula opłat za wydanie paszportu oraz ich wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.12.2015 r.

   Opłata konsularna za wydanie paszportu pobierana jest z góry przy składaniu wniosku w kasie Konsulatu Generalnego.

   

  Opłaty konsularne za czynności paszportowe

  • za przyjęcie wniosku i wydanie paszportu 10 – letniego: 110 EUR
  • wydanie małoletniemu paszportu 5 – letniego: 35 EUR
  • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny: 15 EUR
  • wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania: 40 EUR
  • wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania dla os. małoletniej   30 EUR
  • dodatkowa opłata za wydanie paszportu tymczasowego w trybie pilnym (wydanie paszportu
   tymczasowego w trybie pilnym możliwe jest tylko w niektórych wypadkach, można to ocenić
   dopiero po złożeniu wniosku paszportowego): 30 EUR       
  • wydanie paszportu 10 - letniego w przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego
   paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza: 330 EUR
  • wydanie małoletniemu do 13 roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności
   dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej: 210 EURO

  Ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 50% przysługuje :

  • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia  ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom  i studentom do ukończenia 26 roku życia.

  Uwaga:

  W razie zbiegu tytułów do ulgowej opłaty konsularnej przysługuje tylko jedna ulga.

  W chwili składania wniosku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień.

   

  Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od: 

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych jeżeli ich wyjazd za granice następuje w celu długotrwałego leczenia  lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,

  Czy paszport biometryczny jest już gotowy do odbioru sprawdza się tutaj: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

  Dodatkową  informację paszportową każdy otrzyma pisząc na adres:  kolonia.paszporty@msz.gov.pl . Prosimy o unikanie telefonowania do Konsulatu w sprawach paszportowych. Urząd nie ma dostatecznej liczby pracowników aby obsłużyć wszystkie rozmowy telefoniczne.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: