close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 września 2019

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.  (REJESTRACJA ELEKTRONICZNA WYBORCÓW)

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Kolonii utworzono 9 obwodów głosowania:

   

  1. Obwód głosowania nr 147, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kolonia I (nazwiska od A do J), Konsulat Generalny RP, Im Media Park 5 C, 50670 Köln; [zarejestruj się]
  2. Obwód głosowania nr 148, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kolonia II (nazwiska od K do P), Konsulat Generalny RP, Im Media Park 5 C, 50670 Köln; [zarejestruj się]
  3. Obwód głosowania nr 149, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kolonia III (nazwiska od R do Z), Konsulat Generalny RP, Im Media Park 5 C, 50670 Köln; [zarejestruj się]
  4. Obwód głosowania nr 150, siedziba obwodowej komisji wyborczej:  Bielefeld, Adolph Kolping Stiftung Paderborn, Theodor-Hürth-Haus, Theodor-Hürth-Straße 1, 33604 Bielefeld; [zarejestruj się]
  5. Obwód głosowania nr 151, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dortmund, Polska Misja Katolicka, Rheinische Straße 174, 44147 Dortmund; [zarejestruj się]
  6.  Obwód głosowania nr 152, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Düsseldorf, Konsulat RP*, Uerdinger Straße 58, 40474 Düsseldorf; [zarejestruj się]
  7. Obwód głosowania nr 153, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Frankfurt nad Menem , Polnische Katholische, Gemeinde (Polska Misja Katolicka ) (Herz–Marien-Kirche), Auf dem Mühlberg 14, 60599 Frankfurt am Main; [zarejestruj się]
  8. Obwód głosowania nr 154, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wiesbaden, Polska Misja Katolicka, (Kirchort Heilige Familie), Lessingstraße 19, 65189 Wiesbaden; [zarejestruj się]
  9. Obwód głosowania nr 155, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Koblencja, Polska Misja Katolicka, Brenderweg 17-21, 56070 Koblenz; [zarejestruj się]

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

   1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

   2) nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

   3) nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

   4) nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

   5) posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

  6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

   

   Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

   

  1. Nazwisko

   2. Imię (imiona)

   3. Imię ojca

   4. Datę urodzenia

   5. Numer ewidencyjny PESEL

   6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

   8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW

  bądź bezpośrednio do Konsulatu Generalnego RP w Kolonii Pobierz formularz

   

  1) telefonicznie, pod numerem tel.: +49 221 93 73 02 37

  2) e-mailowokolonia.kg.wybory@msz.gov.pl Pobierz formularz

  3) pisemnie, na adres: Im Mediapark 5C, 50674 Kolonia Pobierz formularz

  4) ustnie: w siedzibie Konsulatu, w godzinach przyjmowania interesantów; poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00-14:00 oraz wtorek w godz. 13:00 – 18:00.

   5) faksem, nr faksu: +49 221 34 30 89 Pobierz formularz

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

   

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Kolonii pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

   1) e-mailowo:  kolonia.kg.wybory@msz.gov.pl

   2) pisemnie, na adres: Mediapark 5C, 50674 Kolonia

   3) faksem, nr faksu: +49 221 34 30 89

   

  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Obwieszczenie Konsula RP o utworzeniu obwodów głosowania

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: