close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DOWODY OSOBISTE

 • 1 marca 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn zm.).

   

  Tekst ustawy znajdą Państwo na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101671131

  bliższe informacje na temat nowych rozwiązań dot. dowodów osobistych dostępne są na stronie: https://www.msw.gov.pl/

   

  Największą zmianą dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą będzie możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej również w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, a nie jak dotychczas jedynie osobiście.

   

  Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

   

  Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na nr faksu: 0221/343089 lub  pocztą na adres:

  Konsulat Generalny RP w Kolonii

  Im Media Park 5c

  50670 Köln

   

  ***********************************

   

  INFORMACJA O OBOWIĄZKU WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO W RAZIE ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH W NIM ZAMIESZCZONYCH


  Konsulat Generlany RP w Kolonii informuje, że w razie zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym (np. nazwisko, adres zameldowania), obywatele polscy obowiązani są wymienić dowód osobisty w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. 

  WAŻNE !!

  Jeżeli osoby te nie złożą wniosku o wymianę dowodu osobistego we wskazanym terminie, posiadany przez nich dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności obligującej do jego wymiany (podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i ust 3 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

   

  Konsul nie jest upoważniony do pośredniczenia w wydawaniu (wymianie) dowodów osobistych wnioski można składać tylko we właściwym urzędzie w Polsce

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: